Aktualitások

Játssz a Borsodi tüzessel, és nyerj beszélő sörnyitót!

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Borsodi beszélő sörnyitó” HoReCa kampány

(a továbbiakban: „Kampány”)

 1. BEVEZETÉS

  A Kampány a Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a 05-09-019849 cégjegyzékszámon; adószáma: 14981140-2-05), mint szervező és egyben lebonyolító (a továbbiakban: „Szervező”) által kerül megszervezésre. A játék (a továbbiakban: „Játék”) során a jelen részvételi és játékszabályzatban a (továbbiakban: „Részvételi és Játékszabályzat" vagy „Szabályzat”) meghatározott személyek (továbbiakban: „Játékos” vagy „Játékosok”) vehetnek részt az alábbiakban meghatározott szabályok, és feltételek alapján, azok elfogadásával.

  A Kampány időtartama 2017. május 15. 00:00-tól 2017. június 30. 23:59-ig, vagy a készlet erejéig tart. A kampányban részt vevő boltok listája ITT található!

 2. Értelmező rendelkezések

  Játékos: Aki a jelen Szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelel, és a Szervező által gyártott Borsodi Tüzes csapolt sörből legalább 0,5 l mennyiséget vásárol a Kampányban részt vevő Vendéglátóhelyeken, és ezzel ráutaló magatartásával a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadta.

  Nyertes: Aki a Játék során az azonnali nyereményként Borsodi beszélő sörnyitót nyer.

  Vendéglátóhely: A Kampányban a Kampányra vonatkozó plakáttal ellátott, Magyarország területén működő vendéglátóhelyek vesznek részt a készlet erejéig. A Vendéglátóhely a promóciós plakát és az ajándékok átvételével a jelen Szabályzat rendelkezéseit elfogadta.

 3. A Kampányban résztvevő Játékosok köre, részvételi feltételek, kizárás, a résztvevő Vendéglátóhelyek.

  Figyelemmel arra, hogy a Kampány a Szervező által gyártott termékekkel összefüggésben kerül megszervezésre, ezáltal a részvételi szabályok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. A Kampány keretein belül a Játékban kizárólag azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik

 4. a 18. életévüket már betöltötték, és
 5. a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseit ismerik, és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
 6. Esetleges jogsértés esetén fennálló felelősségi szabályok

  A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy eljárási, illetve működési rendjének szabályait, illetve személyiségi, és egyéb jogát megsértik, az ebből adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő Játékos tartozik helytállni, a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Játék Szervezője a felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy testi épségét, értelmi, testi, erkölcsi fejlődését sértik vagy veszélyeztetik, az büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat, és az ilyen magatartásból adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő tartozik helytállni; a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik és elfogadják, hogy a fentiekben részletezett, továbbá a fentiekben nem említett, azonban a Játékosok által megvalósított jogsértő magatartásokból adódóan keletkezett károk, mulasztások tekintetében a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékos által megvalósított polgári jogi, illetve büntetőjogi jogsértés következtében a fentieken túl a Játék Szervezője jogosult a jogsértést az illetékes hatóságok felé bejelenteni, amelynek az eshetőségét a Játékos kifejezetten tudomásul veszi.

 7. Sorsjegyek

  A Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kampányban résztvevő kaparós sorsjegyek, illetve a nyeremények a készlet erejéig állnak rendelkezésre, ezért amennyiben az átvételi pontok bármelyikén a Játékos azért nem kap kaparós sorsjegyet, mert az már elfogyott, illetve azért nem tudja átvenni azonnali nyereményét, mert az már nincs készleten, ebből adódóan a Játékos nem jogosult a Szervezővel szemben igényt érvényesíteni, amelyet kifejezetten tudomásul vesz.

   

 8. Nyeremények

  5.600 db Borsodi beszélő sörnyitó.

 9. A Játék menete

  Amennyiben a Játékos a Kampányban részt vevő Vendéglátóhelyen a Szervező által gyártott legalább 0,5 l (fél liter) csapolt Borsodi Tüzes terméket vásárol, abban az esetben a vásárlás helyszínén 1 (egy) darab kaparós sorsjegyet kap.

  Minden Játékos naponta legfeljebb 2 (két) alkalommal vehet részt a Játékban, azaz legfeljebb 2 (két) darab kaparós sorsjegyet kaphat vásárlása után a Kampányban részt vevő adott Vendéglátóhelyen.

  Amennyiben a Játékos részére átadott kaparós sorsjegy kaparófelülete alatt a „Beszélő sörnyitót nyertél!” felirat található; a Játékos a nyeremény azonnali átvételére jogosult, a Vendéglátóhelyen elérhető készlet erejéig.

 10. A nyeremények átvétele

  A Nyertes a nyereményt a helyszínen, a nyertes kaparós sorsjegy egyidejű átadása esetén, illetve az átvételi jegyzőkönyvben szereplő adatok (név és lakóhely) egyidejű megadásával és aláírásával jogosult átvenni.

 11. Panaszbejelentés, a Kampány részleteiről való tájékozódás

  A Játékkal kapcsolatban felmerülő kérdések, bejelentések fel-, illetve megtehetőek a vevoszolgalat@borsodi.hu email címen, továbbá a Játékos a 06/46/528-289 telefonszámon is érdeklődhet.

 12. Adatvédelmi tájékoztatás

  Az adatkezelés célja

  A Játék lebonyolítása során a Nyertesek a nyeremények átvételekor nevük és lakóhelyük megadásával, illetve aláírásukkal igazolják a nyeremények átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében. (Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-118549/2017.)

  Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul; a Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

  Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

  Az adatkezelésre jogosult a Szervező, az adatok megismerésére pedig a Kampány lebonyolításáért, illetve az adóhatósággal való kapcsolattartásért munkavállalók jogosultak.

   

  Az adatkezelés időtartama

  A Szervező a személyes adatokat tartalmazó átvételi elismervényeket legfeljebb a Kampány lezárulását követő 6 év elteltéig kezeli. A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a borsodisorgyar@molsoncoors.com e-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.), illetve fióktelepére (1138 Budapest, Váci út 187.) postai úton megküldött levelében.

  Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

  A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 13. Egyéb rendelkezések

A Játékban való részvétel a jelen Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Részvételi és Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Részvételi és Játékszabályzat módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan. A Kampányt a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül felfüggesztheti, illetve módosíthatja.  Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. A jelen bekezdés rendelkezései nem korlátozzák a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzat indokolás nélküli módosításának jogát. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Részvételi és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A jelen Szabályzat megtalálható a www.borsodi.hu weboldalon. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező a jogi felelősségét kizárja.

 

Budapest, 2017.04.21.

 

 

Borsodi Sörgyár Kft.

Szervező

A weboldal a böngészési élmény javítása érdekében sütiket helyez el a böngésződben. Ha többet szeretnél megtudni a sütikről, hogy azokat miként használja az oldal, illetve adataid védelméről, tekintsd meg a sütikről szóló tájékoztató oldalunkat.

A sütik felhasználásáról bármikor tájékozódhatsz a weboldal bármely oldalának alján megtalálható hivatkozás segítségével.