Elmúltál már 18 éves? Az oldal használatához kérlek add meg születési dátumod!
Év:
Hónap:
Nap:

Próbáld ki a szerencséd!

Most minden megvásárolt Borsodi Bivaly után sorsjegyet adunk ajándékba!

 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Borsodi Bivaly HoReCa kampány

(a továbbiakban: „Kampány”)

BEVEZETÉS

A Kampány a Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a 05-09-019849 cégjegyzékszámon; adószáma: 14981140-2-05), mint szervező és egyben lebonyolító (a továbbiakban: „Szervező”) által kerül megszervezésre. A játék (a továbbiakban: „Játék”) során a jelen részvételi és játékszabályzatban a (továbbiakban: „Részvételi és Játékszabályzat" vagy „Szabályzat”) meghatározott személyek (továbbiakban: „Játékos” vagy „Játékosok”) vehetnek részt az alábbiakban meghatározott szabályok, és feltételek alapján, azok elfogadásával.

A Kampány időtartama 2016. augusztus 1. napjának 00:00 órájától 2016. augusztus 31. napjának 23:59 órájáig, vagy a készlet erejéig tart.

Értelmező rendelkezések

Játékos: Aki a jelen Szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelel, és a Szervező által gyártott Borsodi Bivaly 0,5 l terméket vásárol palackos kiszerelésben a Kampányban részt vevő vendéglátóhelyeken, és ezzel ráutaló magatartásával a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadta.

Nyertes: Aki a Játék során az azonnali nyeremények bármelyikét megnyeri.

A Kampányban résztvevő játékosok köre, részvételi feltételek, kizárás

Figyelemmel arra, hogy a Kampány a Szervező által gyártott termékekkel összefüggésben kerül megszervezésre, ezáltal a részvételi szabályok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. A Kampány keretein belül a Játékban kizárólag azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a 18. életévüket már betöltötték, és
  • a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseit ismerik, és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

A Játékban való részvétel kizárólag a fentiekben ismertetett feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseinek elfogadását jelenti a Játékos által tanúsított minden olyan magatartás, amely a Játékban való részvételi szándékára utal.

A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják a továbbiakat:

A Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával kijelenti, hogy már betöltötte a 18. életévét, amellyel összefüggésben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a Játékos az életkorával összefüggésben valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja az életkorral összefüggésben tett valótlan tartalmú nyilatkozatból adódóan felmerült valamennyi kár, egyéb kötelezettség, mulasztás tekintetében, amelyet a Játékos kifejezetten tudomásul vesz.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont) illetve közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont); továbbá a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, illetve közeli hozzátartozói. Ezen túlmenően a Játékban nem vehet részt az, aki a Kampány megszervezésében és lebonyolításában bármilyen módon részt vett, arról tudomással bírt, információval rendelkezett (a továbbiakban: "Kizárási klauzula").

Esetleges jogsértés esetén fennálló felelősségi szabályok

A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy eljárási, illetve működési rendjének szabályait, illetve személyiségi, és egyéb jogát megsértik, az ebből adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő Játékos tartozik helytállni, a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Játék Szervezője a felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy testi épségét, értelmi, testi, erkölcsi fejlődését sértik vagy veszélyeztetik, az büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat, és az ilyen magatartásból adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő tartozik helytállni; a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik és elfogadják, hogy a fentiekben részletezett, továbbá a fentiekben nem említett, azonban a Játékosok által megvalósított jogsértő magatartásokból adódóan keletkezett károk, mulasztások tekintetében a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékos által megvalósított polgári jogi, illetve büntetőjogi jogsértés következtében a fentieken túl a Játék Szervezője jogosult a jogsértést az illetékes hatóságok felé bejelenteni, amelynek az eshetőségét a Játékos kifejezetten tudomásul veszi.

Sorsjegyek

A Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kampányban résztvevő sorsjegyek, illetve a nyeremények a készlet erejéig állnak rendelkezésre, ezért amennyiben az átvételi pontok bármelyikén a Játékos azért nem kap sorsjegyet, mert az már elfogyott, illetve azért nem tudja átvenni azonnali nyereményét, mert az már nincs készleten, ebből adódóan a Játékos nem jogosult a Szervezővel szemben igényt érvényesíteni, amelyet kifejezetten tudomásul vesz.

Nyeremények

1200 db toll

1600 db sörnyitós nyakbaakasztó

600 db póló

A játék menete

Amennyiben a Játékos a Kampányban részt vevő vendéglátóhelyen a Szervező által gyártott 1 db Borsodi Bivaly 0,5 l palackos terméket vásárol, abban az esetben a vásárlás helyszínén 1 (egy) darab sorsjegyet kap. Amennyiben a Játékos részére átadott sorsjegy kaparófelülete alatt a „Tollat nyertél!”; „Sörnyitós nyakbaakasztó! ” vagy a „Pólót nyertél!” felirat található, a Játékos az adott nyeremény azonnali átvételére jogosult.

A nyeremények átvétele

A Nyertes a nyereményt a helyszínen, a nyertes sorsjegy egyidejű átadása esetén jogosult átvenni.

Panaszbejelentés, adatkezelés

A Játékkal kapcsolatban felmerülő kérdések, bejelentések fel-, illetve megtehetőek a vevoszolgalat@borsodi.hu email címen, továbbá a Játékos a 06/46/528-289 telefonszámon érdeklődhet.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("információszabadságról szóló törvény") 5.§ (1) bekezdése értelmében – a jelen Játék kapcsán – személyes adat az érintett hozzájárulása alapján kezelhető. Jelen tájékoztató célja, hogy biztosítson minden szükséges információt ahhoz, hogy minden Játékos a személyes adatainak kezeléséről megalapozott döntést hozhasson. Az információszabadságról szóló törvény 3.§-ának 2. pontja meghatározza a személyes adat fogalmát. Eszerint bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés személyes adatnak minősül. A Szervező személyes adatként kezel és véd valamennyi, az Érintett által a Szervező rendelkezésére bocsátott információt. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok közlésével a  közölt adatok kezeléséhez a hozzájárulását adta. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

Egyéb rendelkezések

A Játékban való részvétel a jelen Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Részvételi és Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Részvételi és Játékszabályzat módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan. A Kampányt a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül felfüggesztheti, illetve módosíthatja.  Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. A jelen bekezdés rendelkezései nem korlátozzák a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzat indokolás nélküli módosításának jogát. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Részvételi és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A jelen Szabályzat megtalálható a www.borsodi.hu weboldalon. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező a jogi felelősségét kizárja.

Borsodi Sörgyár Kft., Szervező

 

Budapest, 2016. július 18.

Friss események