BELGIUM BÜSZKESÉGEI

A https://www.facebook.com/belgiumbuszkesegei/ domain alatti weboldal (a továbbiakban: „Facebook”) található Belgium Büszkeségei Facebook rajongói oldal (a továbbiakban: „Rajongói oldal”) fenntartója a Borsodi Sörgyár Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81.) (a továbbiakban: „Fenntartó”). Az oldal Üzemeltetője a Fenntartó megbízásából eljáró  Mito Creative Zrt. (székhely: 1053 Budapest Károlyi utca 9., 4. Em.) (a továbbiakban: “Üzemeltető”).

A Facebook Rajongói oldalhoz a Facebook felhasználók a „Tetszik” gombra kattintással csatlakozhatnak. A csatlakozó Facebook felhasználók (a továbbiakban: „Rajongók”) jogosultak a Rajongói oldalon posztokat elhelyezni, a Fenntartó termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos vagy egyéb hírekhez, témákhoz hozzászólni és nyereményjátékokban részt venni.

A Rajongói oldalon és az azon keresztül lebonyolított nyereményjátékok, promóciók semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem az oldal Fenntartója, illetve Üzemeltetője részére történik.

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a jelen felhasználási feltételeket és házirendet (a továbbiakban: „Feltételek”), és a Rajongói oldalhoz csak akkor csatlakozz, ha a Feltételek minden rendelkezésével egyetértesz és azokat magadra nézve kötelezőnek ismered el. Az oldalhoz történő csatlakozással minden Felhasználó kijelenti, hogy a megfelelő tájékoztatás birtokában a jelen Feltételek valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja.

A Rajongóknak – a jelen Feltételeken túlmenően – be kell tartaniuk a Facebook Felhasználói Szabályzatát (Facebook's Terms of Use) is.

A Rajongói oldal követésével megerősíted, hogy a 18 éven felülieknek szóló tartalmakat csak 18 éven felüli természetes személyekkel osztod meg.

RAJONGÓK ÁLTAL FELTÖLTÖTT TARTALMAK

A Rajongók különböző információkat adhatnak meg saját magukról, képeket tölthetnek fel és oszthatnak meg a Rajongói oldalon. Ezen kívül véleményeket, kommenteket írhatnak saját, illetve mások Facebook/Instagram posztjairól, egyéb tartalmakról stb. (a továbbiakban együtt: „Felhasználói Tartalom”).

A Felhasználói Tartalomért való felelősség, jogsértő tartalmak eltávolítása

A Rajongók posztjait folyamatosan ellenőrizzük, és a nem oda illő vagy másokat sértő hozzászólásokat, anyagokat előzetes értesítés nélkül, önálló döntésünk szerint töröljük. A Rajongói oldalon megjelenő vélemények nem tekinthetőek a Fenntartó hivatalos állásfoglalásának, azokért a Fenntartó, illetve Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. A Fenntartó nem vizsgálja az oldalon közzétett Felhasználói Tartalom hitelességét, és semmilyen jogcímen nem tehető felelőssé a Rajongói oldalon megjelenő Felhasználói Tartalomért.

A Rajongók által megosztott Felhasználói Tartalomnak különösen az alábbi korlátozásoknak kell megfelelnie:

nem lehet obszcén, szexuális tartalmú; nem lehet rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmas; nem lehet mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai és világnézeti hovatartozását sértő, nem lehet jó ízlést, közerkölcsöt sértő; nem ábrázolhat gyermek- és fiatalkorút, 25 évesnél fiatalabb vagy annak látszó szereplőt vagy terhes nőt; nem sértheti valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát (a Rajongónak megfelelő, előzetes hozzájárulással kell rendelkeznie az általa feltöltött képen szereplő harmadik személyektől a Rajongói oldalakon való közzétételhez); nem sértheti mások Alaptörvényben biztosított jogait; tilos a közönséges, trágár, becsületsértő, rágalmazó kifejezések használata; semmilyen tekintetben sem lehet jogsértő, ideértve különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit; tilos jogellenes anyagok vagy jogellenes tevékenységre buzdító tartalom közzététele; nem lehet hirdetéseket, reklámokat közzétenni; tilos visszaélni mások személyes adataival (különösen az érintett hozzájárulása nélkül harmadik személynek továbbítani, nyilvánosságra hozni); tilos valótlan vagy félrevezető információkat közölni, híresztelni, nyilvánosságra hozni, illetve tilos valós tényeket hamis színben feltüntetni.

A Rajongói oldalon nem helyezhető el olyan Felhasználói Tartalom sem, amely ellentétes lenne az Önszabályozó Reklám Testület által létrehozott Magyar Reklámetikai Kódexben meghatározott elvekkel (http://www.ort.hu/kodex/), ide értve – többek között – az alkoholos italt gépi meghajtású eszköz vezetésével vagy annak használatával; munkavégzéssel; erőszakos, agresszív magatartással összekapcsoló; elsősorban gyermek- és fiatalkorúaknak szóló; továbbá a túlzott felelőtlen alkoholfogyasztásra utaló Felhasználói Tartalmakat is.

A Rajongói oldalra feltöltött, vagy megosztott Felhasználói Tartalomért a Rajongó kizárólagosan és teljes körűen vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Rajongó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Felhasználói Tartalommal (különösen, de nem kizárólag képekkel, hozzászólásokkal) kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Rajongót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket Fenntartó, illetve Üzemeltető jogosult a Rajongóra áthárítani.

Fenntartó és Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a Rajongói oldalra feltöltött Felhasználó Tartalom tekintetében, függetlenül a feltöltött tartalom forrásától. Így különösen, de nem kizárólag a Rajongó felel az Instagram-ról vagy a Facebook-ról betöltött képekért, valamint azért, hogy a YouTube oldalról az oda jogszerűen feltöltött tartalmat linkelje be.

Fenntartó fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Felhasználói Tartalmat a Rajongói oldalról eltávolítsa a Rajongó külön értesítése nélkül, illetve a jelen Feltételek súlyos, vagy többszöri megsértése esetén az adott Rajongót az oldalról átmenetileg vagy végleg kizárja.

Rajongó szavatol azért, hogy az általa a Rajongói oldalra feltöltött képek, videók stb. elkészítése során felhasználásra kerülő, tulajdonjoggal, szellemi alkotások jogával, iparjogvédelmi joggal, szerzői joggal, szerzői joggal szomszédos joggal védett teljesítmények, produktumok, művek jogosultjai a felhasználáshoz megfelelően hozzájárultak. Amennyiben Rajongó nem saját maga által létrehozott, vagy más által létrehozott szellemi alkotáshoz a megtévesztésig hasonló tartalmat tölt fel, abban az esetben Rajongó a feltöltéssel kifejezetten szavatolja, hogy csak olyan szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi tulajdonjogi oltalom alatt álló művet, alkotást stb. tölt fel a Rajongói oldalra, amelyre vonatkozóan ő maga megfelelő, korlátlan felhasználói jogosultsággal rendelkezik, s a felhasználás minden tekintetben jogtiszta. A jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése esetén Rajongó köteles a Fenntartóval, illetve Üzemeltetővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért harmadik személyek irányában korlátlanul és közvetlenül helytállni és Fenntartót, illetve Üzemeltetőt minden, a jelen pontban foglalt rendelkezés megsértéséből eredő igénnyel szemben kártalanítani.

Fenntartó a Rajongó megalapozott és indokolt kérelmére az adott Rajongó személyiségi jogait sértő Felhasználói Tartalmakat (így különösen képet, zeneszámot, véleményeket, kommenteket) haladéktalanul eltávolítja a Rajongói oldalról.

A Felhasználói Tartalmak nyilvánossága és felhasználása

A Rajongó kifejezetten elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat, információkat, posztokat stb. (azaz az általa feltöltött Felhasználói Tartalmat) egyéb Facebook/Instagram felhasználók is láthassák. A Rajongó a csatlakozással ahhoz is hozzájárul ahhoz, hogy a többi Rajongó a Rajongói oldalon a posztjaira véleményeket, kommenteket írjon, az adott posztot megossza a Facebookon/Instagramon belül.

Rajongó hozzájárul ahhoz, hogy Fenntartó, illetve Üzemeltető a Felhasználói Tartalmat (pl. Rajongók által a Rajongói oldalra feltöltött képeket, videókat, szövegeket stb.) a Rajongói oldallall összefüggésben felhasználja időbeli, módbeli, térbeli és mértékbeli korlátozás nélkül, így különösen, de nem kizárólag Üzemeltető jogosult a Felhasználói Tartalmat a Rajongói oldalon közzétenni, újra posztolni. Fenntartó, illetve Üzemeltető jogosult a Felhasználói Tartalmat a közzétételhez szükséges mértékben módosítani, átdolgozni. Rajongói kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga (különösen személyiségi vagy szerzői joga), amely a Felhasználói Tartalom Fenntartó, illetve Üzemeltető általi jelen pontban írtak szerinti felhasználását akadályozza vagy korlátozza. Rajongó a jelen pontban írtak megszegése esetén teljes felelősséggel tartozik.

NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Fenntartó a Rajongók között időről időre nyereményjátékokat (a továbbiakban: „Játék”) szervez. Az egyes Játékok a Rajongói oldalakon közzétett posztokban kerülnek meghirdetésre és lebonyolításra. A posztokon keresztül meghirdetett és lebonyolított Játékokra vonatkozó szabályokat külön játékszabályzat tartalmazza, amely minden esetben az adott poszt szövegi részében elérhető.

A Rajongói oldalon posztokban közzétett Játékokban kizárólag azok jogosultak részt venni, akik minden tekintetben megfelelnek a jelen Feltételekben írt rendelkezéseknek, valamint elfogadják a Játékokra vonatkozó külön szabályzatot. Az alkalmazáson keresztül lebonyolított Játékokra eltérő feltételek vonatkozhatnak, amelyeket Fenntartó vagy Üzemeltető az adott Játékkal összefüggésben az alkalmazás felületén tesz közzé.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő személye, elérhetősége

Adatkezelő neve és elérhetősége: Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Bőcs, Rákóczi u. 81., email: vevoszolgalat@molsoncoors.com, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Fenntartó”)

2. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jogalapja

A Rajongói oldalhoz csatlakozással a Rajongó a Fenntartó, illetve az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja a Facebook-on megadott következő személyes adatokat: Facebookon/Instagramon megadott teljes név és Facebook/Instagram ID. Az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

3. Az adatkezelés tervezett célja

Az adatkezelés célja a Rajongói oldal működtetése, illetve a Felhasználói Tartalmak közzétételének lehetővé tétele. Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a Fenntartó, mint adatkezelő, illetve Üzemeltető, mint adatfeldolgozó az oldalhasználattal összefüggésben a Rajongókkal kapcsolatot tartson, szükség esetén technikai segítséget nyújtson, a jelen Feltételeket betartassa, ezen kívül a Rajongói oldalon keresztül lebonyolított nyereményjátékokban résztvevő Rajongókat értesítse a Játékkal kapcsolatos tudnivalókról, nyertesség esetén a nyereményekről és azok átvételéről.

Amennyiben a Rajongói oldalon keresztül kérdést teszel fel, vagy bármilyen információt közölsz (például kommentelés vagy poszt megosztása útján) az oldal Fenntartója/Üzemeltetője felé, akkor e magatartásoddal kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy az ilyen üzeneteid által tartalmazott információkat, illetve a nevedet a Rajongói oldal Üzemeltetője a válaszadáshoz szükséges célból kezelje, valamint szükség esetén továbbítsa a Fenntartó illetékes munkatársa, mint címzett felé.

4. A kezelt személyes adatok címzettjei

A Rajongók személyes adatait a Fenntartónak, mint adatkezelőnek (Account manager, Content Manager, Community manager, Backend developer) és az Üzemeltetőnek, mint adatfeldolgozónak a Rajongói oldal kezeléséért felelős munkatársai (márkákért felelős brand manager, márkákért felelős junior brand manager, marketing gyakornok) ismerhetik meg.

5. Az adatkezelés időtartama és a Rajongót megillető jogok

A Rajongóra vonatkozó személyes adatokat a Fenntartó addig kezeli, amíg a Rajongó a Rajongói oldalhoz csatlakozva marad (azaz nem kattint a Rajongói oldalon a „Nem tetszik” vagy „Kikövetés” gombra), kivéve, amennyiben a Rajongó az adatkezeléshez való hozzájárulását a jelen 5. pontban írtak szerint visszavonja. Amennyiben a Rajongó a „Nem tetszik” „Kikövetés” gombra kattintással úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván csatlakozni a Rajongói oldalhoz, abban az esetben a Rajongó által a Rajongói oldalon megjelenő egyes posztokhoz írt esetleges hozzászólásai és „Like”-jai elérhetők maradnak a Rajongói oldalon, kivéve amennyiben a Rajongó a jelen 5. pontban írtak szerint ezen hozzászólásai és „Like”-jai kifejezett törlését kéri.

Nyereményjáték, promóció esetében az adatkezelés időtartama a promóció lebonyolításának idejéig, illetve nyertesség esetén a nyeremény átadásáig terjed (minden esetben részletes adatkezelési tájékoztatást kap a Rajongó az adott nyereményjátékkal, promócióval összefüggésben).

A Rajongó az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Rajongói oldalon a „Nem tetszik” vagy „Kikövetés” gombra kattintás útján bármikor visszavonhatja, amennyiben úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván csatlakozni a Rajongói oldalhoz. Ezen kívül a Rajongó bármikor kérheti a vevoszolgalat@borsodi.hu email címre megküldött levél útján a Fenntartó, illetve az Üzemeltető által kezelt személyes adatai törlését, helyesbítését, kiegészítését, a személyes adatok kezelésének korlátozását, a személyes adatokhoz való hozzáférést (ideértve a kezelt személyes adatok másolatának díjmentes rendelkezésre bocsátását), illetve a Rajongó jogosult a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Adatkezelő intézkedése a Rajongó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Rajongót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint a másolat kérése (adathordozhatóság) iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Rajongót. Ha a Rajongó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Rajongó azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Rajongó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, abban az esetben tájékoztatja a Rajongót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Rajongó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH panaszügyintézésével kapcsolatosan további információ érhető el a következő címen: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

A Rajongó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Rajongó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat el, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játék során a Rajongó hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének a jelen pontban foglaltak szerint.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő a címzetteken kívül harmadik, a személyes adatok megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

Amennyiben a Rajongó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet a vevoszolgalat@borsodi.hu e-mail címen.

Amennyiben felmerül, hogy megsértették a Rajongó személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).

A RAJONGÓI OLDALLAL KAPCSOLATOS SZELLEMI TULAJDONJOG

Rajongó tudomásul veszi, hogy – a Facebook szellemi tulajdonán kívül – a Rajongói oldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek, adatbázisok, statisztikák és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Fenntartó.

Rajongó nem jogosult a Rajongói oldalról elérhető bármely alkalmazást, szolgáltatást, videót, szoftvert, dokumentációt módosítani, lefordítani, azokból származékos művet alkotni.

FELELŐSSÉG

Fenntartó fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megszüntesse a Rajongói oldal használatára vonatkozó jogot, amennyiben a Rajongó valószínűsíthetően megszegi a jelen Feltételek bármely rendelkezését. A Rajongó különösen, de nem kizárólag nem jogosult több Facebook/Instagam profilt létrehozni, és azokkal a Rajongói oldalhoz csatlakozni. Amennyiben ennek gyanúja felmerül, Fenntartó, illetve Üzemeltető jogosult az adott Rajongót valamennyi profiljával kitiltani az oldalról.

A Facebook/Instagram használata során a Rajongó köteles betartani Facebook általános felhasználási feltételeit, irányelveit és egyéb előírásait. Ezeknek való megfelelőséért kizárólag a Rajongó felelős.

Fenntartó, illetve Üzemeltető nem vállalnak felelősséget azokért a károkért, amelyek a Rajongói oldalak létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Rajongói oldalakról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Fenntartó és Üzemeltető megtesznek minden ésszerű és elvárható intézkedést a Rajongói oldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy felelősséget nem vállalnak a Rajongói oldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

Kizárólag Rajongó felelős az általa közzétett tartalomért, információért. Rajongó elfogadja, hogy köteles kártalanítani és mentesíteni Fenntartót/Üzemeltetőt, valamint ezek tisztségviselőit, vezetőit, munkavállalóit és ügynökeit minden olyan követeléssel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, kiadással, vagy tartozással, illetve költséggel (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi munkadíjakat is) szemben, amely (i) a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezés megszegéséből; valamint (ii) harmadik személyek bármely jogának megsértéséből, különösen, de nem kizárólag harmadik személyek szerzői és tulajdonjogának, illetve személyes adatainak védelméhez fűződő jogának megsértéséből erednek. Az itt meghatározott kártalanítási/kártérítési kötelezettség a Feltételek hatályának megszűnését, illetve a Rajongói oldal használatának befejezését követően is fennmarad. Rajongó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Rajongói oldal felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Rajongói oldalhoz kapcsolódik.

Amennyiben Fenntartó/Üzemeltető nem érvényesíti a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Fenntartó fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, a Rajongói oldalt szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Rajongók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Rajongói oldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben Fenntartó módosítja a Feltételeket, minden esetben annak módosított változata kerül a Rajongói oldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről Fenntartó a Rajongói oldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Rajongói oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Feltételekből fakadnak. A Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát. Rajongó és Fenntartó kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken és – annak elfogadása esetén – a játékszabályzaton kívül – kizárólag a jelen Feltételek rendelkezései vonatkoznak. A jelen Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, Fenntartó által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást. Abban az esetben, ha bármi, amit a Rajongói oldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

2023. 08. 14. Borsodi Sörgyár Kft. Fenntartó